Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou OILS 24/7 s. r. o. Trenčianska 54, 821 09 Bratislava, IČO: 47 208 406, DIČ: SK202 379 3354, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.oils.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.
6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení, pričom poštovné smerom k predávajúcemu uhrádza kupujúci. Registráciou a nákupom, kupujúci súhlasí s tým, že pokiaľ zruší objednávku už vyexpedovaného tovaru (predávajúci tovar odovzdá na prepravu tretej strane - kuriérskej spoločnosti), alebo si tovar neprevezme resp. nechá tovar poslať späť bez relevantných dôvodov (poškodenie tovaru, dodanie iného tovaru ako bolo uvedené v objednávke), bude mu účtované plné poštovné (uvedené v sekcii Dodacie podmienky/poštovné) podľa aktuálneho cenníka e-shopu Oils.sk a to aj vtedy, keď suma objednávky presiahla hranicu bezplatného doručenia. Pod pojmom "plné poštovné" sa myslí poštovné zarátane dvakrát - poštovné smerom ku kupujúcemu a následne poštovné smerom späť k prevádzkovateľovi.
7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ kupujúci vracia tovar hradí všetky poplatky spojené s dopravou. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Kuriér), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, osobný odber resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 48 hodín) po prijatí elektronickej objednávky Výnimku tvorí víkend (Ak tovar kupujúci objedná v piatok do 12.00h. tovar bude doručený v priebehu najbližšieho pondelka, Ak tovar kupujúci objedná v piatok po 12.00h. tovar bude doručený v priebehu najbližšieho utorka) doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán, alebo po písomnom, telefonickom upovedomení kupujúceho prevádzkovateľom (až po uplynutí 48 hodín). Nedodanie tovaru do určeného termínu na ktorom sa obe strany dohodnú písomne alebo telefonicky oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy vtedy ak uplynula pôvodná doba na dodanie 48 hodín a aj doba na ktorej sa obe strany následne dohodli.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky (napríklad darčekové balenie, aforemný tovar)

6. Poplatok za doručenie tovaru je 3,98 € resp. 4,98 € s DPH a/alebo 5,89 € resp. 6,89 € v závislosti od formy platby a dodania. Tento poplatok sa automaticky prirátava k objednávke a je možné ho vidieť už v košíku.

IV. Kúpna cena a platby

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku a od kuriéra) alebo pri zaslaní objednávky (internetové platby)
2. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku resp. vkladom na účet, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku alebo pri elektronickom platobnom styku, vklade na účet - neúspešnej platbe z pohľadu kupujúceho resp. jeho bankového/finančného domu prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

V. Záruka, reklamácia, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou obsahu, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, neodborným použitím, použitím osoby, ktorá nieje na to spôsobilá, alebo na závady spôsobené mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade použitia osobou, ktorá si riadne neprečítala užívateľskú príručku-návod na použitie.
6. Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou. Pri neoprávnených reklamáciách si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať poplatok za dopravu spojenú s reklamačným konaním. Kupujúci reklamovaný tovar zasiela na vlastné náklady - tieto náklady nebudú kupujúcemu vrátené vtedy ak prevádzkovateľ uzná reklamáciu neoprávnenú. V opačnom prípade si kupujúci musí vyžiadať náklady spojené s dopravou na reklamáciu od prevádzkovateľa písomne alebo telefonicky, ten ich následne vráti do 15 dní od upovedomenia.

VI. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu, poistenie

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného sa informuje na stránkach www.oils.sk a to pri vypĺňaní objednávky.
3. Prevádzkovateľ môže v závislosti od doručovateľa aj mimo nej kedykoľvek meniť výšku poštovného a balného. Výnimku tvorí už zaplatený tovar kupujúcim. Vtedy prevádzkovateľ stráca právo meniť výšku poštovného a balného.
4. Minimálna hodnota nákupu v obchode je cena najlacnejšieho produktu v €.

5. Vašu zásielku si môžete v našom internetovom obchode aj poistiť. Cena poistenia je 1,50 € s DPH. Kupujúci si zásielku môže poistiť jednoduchým krokom pri nákupe v pokladni, kde v kroku "04. Poštovné" potvrdí kolonku "Chcem, aby bola moja zásielka poistená  (Navýšenie ceny o 1,50 € (s DPH) )". Ak sa kupujúci rozhodne pre poistenie zásielky bude mu suma poistného automaticky prirátana k celkovej sume nákupu. Ako bonus k poisteniu dostane zákazník Štítok na výmenu oleja ZADARMO!

VII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. Zároveň prevádzkovateľ prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. 

Ako plníme práva občanov silnejšej ochrany dát, osobných údajov a väčšej kontroly občanov nad ich dátami a osobnými údajmi podľa GDPR?

a) Informovanie občanov (kupujúcich) o tom prečo zbierame ich dáta a osobné údaje (Dáta a údaje zbierame pre úspešné vybavenie internetovej objednávky, preto aby sme mohli poskytnúť dáta a údaje doručovacej spoločnosti).

b) Informovanie občanov (kupujúcich) o tom ako dlho budú ich dáta a osobné údaje uchovávané (Dáta a údaje uchovávame starostlivo a tak, aby sa k ním žiadna tretia osoba nedostala, zákazník má právo hocikedy požiadať o výmaz svojich osobných údajov a dát a teda sám zákazník rozhoduje o dĺžke uchovávania týchto údajov).

c) Informovanie občanov (kupujúcich) o tom kto ďalší sa k ich osobným údajom a dátam dostane: (K osobným údajom sa dostanú iba poverení a školení (GDPR) zamestnanci resp. konateľ spol. OILS 24/7 s.r.o. resp. osoby, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spracovali zásielku pri doručení - doručovacia spoločnosť).

d) Pred každým poskytnutím vašim osobných údajov sa podľa GDPR pýtame či s poskytnutím svojich osobných údajov a dát súhlasíte a to pri registrácii zákazníka, pri registrácii do newslettera a takisto pri objednávke bez registrácie. Akonáhle občan nesúhlasí jeho dáta nebudú odoslané, nijako spracované a nikde nebudú vedené či uložené a ani spracované - tento súhlas potvrdzujete na spodku stránky, zobrazí sa iba 1x a po potvrdení už nikdy pokiaľ nevymažete svoje cookies.

e) Podľa GDPR ďalej občanom (zákazníkom, ktorý už boli registrovaní, alebo uskutočnili objednávku) umožňujeme prístup k ich osobným údajom v plnom rozsahu a to prístupom do online sekcie zákazníka po prihlásení.

f) GDPR nás zaväzuje umožniť občanom (zákazníkom) výmaz osobných údajov a dát z našej stránky a firmy ako takej. Tento výmaz vie každý uskutočniť tak, že prejde na kontaktný formulár - kde zvolí ako predmet správy "Výmaz osobných údajov a dát podľa GDPR" a na základe tohto výmazu sa zaväzujeme vymazať všetky podružné osobné údaje či dáta zákazníka. Požiadať o výmaz je možné aj písomne, elektronicky, či telefonicky.

g) Pokiaľ by prišlo k úniku vašich osobných údajov a dát musíme vás podľa GDPR bezodkladne informovať. Naše hostingové serveri sú zabezpečené v maximálnej možnej miere a takisto prístupy do interných databázových a spracovateľských administrácii. Pokiaľ by však k úniku aj napriek tomu došlo, sme povinní mať vypracované podľa GDPR manuály a interné smernice na postup pri riešení takejto či inej súvisiacej situácii s GDPR. Samozrejme týmito manuálmi ako firma disponujeme.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

VIII. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

fax. č.: 02/ 58 272 170

e-mail: ba@soi.sk

IX. Záverečné a prechodné ustanovenie

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi určenými v bode 5. tohto odstavca.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.                                                                                                                     5.Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 199/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Pravidlá na používanie cookies.

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.

Prečo používame cookies?

Súbory cookie slúžia na množstvo účelov. Cookies používame na nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Takisto sa používajú na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webové stránky. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah stránok.

Aké cookies používame?

Používame niekoľko typov cookies, naše vlastné aj externé súbory. Súbory využívané na našich stránkach sa dajú rozdeliť na nasledujúce typy:

  • Analytické cookies – zbierajú informácie o tom, ako používateľ využíva webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol návštevník presmerovaný, o počte návštev používateľa a o štatistikách webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú osobné údaje, ale používajú sa na zhromažďovanie štatistík webovej stránky.
  • Dynamické cookies – používajú sa na uloženie informácií o reláciách. Súbory s informáciami o reláciách umožňujú navádzanie po webovej stránke bez toho, aby používateľ musel zadávať rovnaké informácie, ktoré už predtým zadal. Po zavretí prehliadača sa súbory zmažú.
  • Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nezmažete.

Ako môžem odstrániť alebo zablokovať cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité na optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo webovom prehliadači a umožniť zariadeniu prijatie cookies