Reklamačný poriadok.

I. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou OILS 24/7 s.r.o. (predávajúci) a koncovým zákazníkom (kupujúci). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

 

II. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. 

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred použitím je kupujúci povinný:
- oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného tovaru
- oboznámiť sa so záručnými podmienkami tovaru vrátane slovenského návodu použitie následne sa týmito informáciami riadiť
- v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať

 

III. Záručná doba a záručné podmienky

OILS 24/7 s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami tovaru, za poškodenie či zničenie tovaru. OILS 24/7 s.r.o. odporúča kupujúcemu ak ten potrebuje radu, aby si prečítal popis produktu na www.oils.sk alebo kontaktoval obchodné odedelnie Oils.sk. Predávajúci totiž nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu objdenaného a zakúpeného tovaru kupujúcim.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť oprávnená reklamácia oznámená a nároky vyplývajúce z oprávnenej reklamácie tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručné, reklamačné konanie voči spoločnosti OILS 24/7 s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. OILS 24/7 s.r.o. poskytuje na všetok tovar dodaný kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:
- materiálové alebo výrobné chyby tovaru dodaného spoločnosťou OILS 24/7 s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu. (poškodený vnútorný obal, nie prepravný, tovar dodaný po expirácii)

Záruka sa nevzťahuje na:
* tovar, ktorý kupujúci svojvoľne poškodzoval, či vymieňal jeho obsah
* poruchy a poškodenia spôsobené neodborným zásahom a použitím
* tovar, z ktorýého bola odstránená, zničená, zjavne zmenené, alebo odcudzená etiketa
* poškodenia spôsobené násilným zaobchádzaním
* poruchy a poškodenia spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu
* poruchy a škody spôsobené použitím iných dielov, materiálov, a pomôcok neurčených na použitie s výrobkom
* poruchy a škody spôsobené zanedbaním bežnej údržby a nesprávneho uskladnenia
* poruchy  a škody spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
* poruchy  a škody spôsobené používaním tovaru iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bol tovar určený a dimenzovaný, poruchy a škody spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
* poruchy a škody spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
* poruchy a škody spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, zemetrasením, prírodnými katastrofami a pod.
* poruchy a škody spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany
 kupujúceho
* spotrebovaný materiál
* bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

*otvorený tovar, ktorý bol predtým hermeticky uzavretý


Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene tovaru, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci bol vlastníkom tovaru  (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetok vymenený tovar ostáva vlastníctvom spoločnosti OILS 24/7 s.r.o. 

Pokiaľ pri oprave, zisťovaní správnosti výrobku, laboratórnom, či servisnom skúmaní bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

 

IV. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
* Dôkladne sa oboznámte so záručnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
* Pošlite e-mail (info@oils.sk) na obchodné oddelenie Oils.sk, kde uvediete typ výrobku, jeho plný názov, číslo predajného dokladu, množstvo a popis reklamácie.
Oils.sk Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
* Na základe zaslaných informácií pošlite tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi. Pri žiadosti o reklamáciu je potrebné doložiť:


- popis chyby tovaru jeho plný a celý názov
- doklad o nákupe, kópiu faktúry
- tovar zabalený v originálnom balení s príslušenstvom (ak bolo súčasťou)

Pre urýchlenie Vašej reklamácie sa riaďte výlučne obdržaným e-mailom od obchodného oddelenia Oils.sk, v opačnom prípade Vašu reklamáciu predĺžite a doba 30 dní na jej vybavenie nemusí byť naplnená.